Association of Slovenian Nature Photographers |  Združenje naravoslovnih fotografov Slovenije ©  Contact | Kontakt

Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki prostovoljno pristopi k društvu tako, da poda pisno izjavo, sprejme njegov statut, dolžnosti in pravice, ki iz njega sledijo, plača članarino in dobi pozitivno oceno komisije. Pred vpisom v združenje mora kandidat predložiti svojo predstavitveno kolekcijo 15-20 fotografij naravoslovne tematike, ki jo oceni komisija. Na podlagi ocene komisije se članstvo potrdi ali zavrne. Zavrnjena vloga se lahko ponovi po enem letu.


Član društva lahko postane tudi tuj državljan in zanj veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik; za osebo od 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Mladoletni člani do dopolnjenega 15. leta starosti pri upravljanju društva sodelujejo preko svojega zakonitega zastopnika oziroma starša.


Mladoletni člani društva do 18 let so oproščeni plačevanja članarine in nimajo pravice da volijo oz. so izvoljeni v organe društva.Statut ZNFS tukaj>

Pristopna izjava tukaj>